خانه اخبار ویژه احمد مسعود: در این شرایط دشوار مردم افغانستان در کنار ملت بزرگ ایران قرار دارند