خانه اخبار استانی احیاء یک واحد تولیدی راکد بعد از ۱۰ سال در دشتستان