خانه اخبار استانی احیای ۹ واحد معدنی راکد در استان بوشهر