خانه اخبار استانی اختصاص بخشی از دهکده گردشگری بوشهر به بانوان ورزشکار