خانه اخبار استانی اختلاف دمای ۱۳درجه ای در جنوب و شرق بوشهر