خانه اخبار استانی ادارات استان بوشهر، شنبه با ۲ ساعت تاخیر شروع بکار می‌کنند