خانه اخبار استانی ادامه پاک‌سازی آلودگی نفتی در آب‌های گناوه