خانه اخبار استانی از آبشیرین کن نیروگاه اتمی چه خبر؟