خانه اخبار استانی استانداری: ۳ هزار شغل جدید در حوزه آبزی پروری استان ایجاد شد