خانه اخبار استانی استاندار اسبق بوشهر، استاندار لرستان شد