خانه اخبار استانی استاندار: اعتبارات ارزش افزوده در بوشهر ۴۱ درصد افزایش یافت