خانه اخبار استانی استاندار: برخی فعالیت‌های پست بوشهر به بخش خصوصی واگذار شود