خانه اخبار استانی استاندار بوشهر به رییس صداوسیما: از زمان انتصاب شما، صداوسیما رویکردهای خیلی روشن و دقیقی پیدا کرده است