خانه اخبار استانی استاندار بوشهر: روابط عمومی ادارات برای تببین اقدامات دولت تلاش کنند