خانه اخبار استانی استاندار: تصویب ۴ پهنه سکونتگاه ساحلی در بوشهر