خانه اخبار استانی استاندار: روند توسعه بوشهر شتاب می‌گیرد