خانه اخبار استانی استاندار: ساخت کتابخانه مرکزی بوشهر تسریع شود