خانه اخبار استانی استاندار: مدیران بهانه کمبود اعتبار نباید داشته باشند