خانه اخبار استانی استاندار: پیشرفت سد دالکی به ۵۳ درصد رسید