خانه اخبار استانی استاندار: پیشرفت سد دالکی به ۵۵ درصد رسید