خانه اخبار استانی استاندار: کارخانه سیمان سفید در دیّر ابجاد می شود