خانه اخبار استانی استاندار: ۳۰۰۰ جوان در بوشهر استخدام می شوند