خانه اخبار استانی استان بوشهر قابلیت تبدیل به مرکز گردشگری کشور دارد