خانه اخبار ویژه استقلال، امیدوار به بخشش حسینی در استیناف