خانه اخبار ویژه استقلال حامدلک، تا سه نشه بازی نشه!