خانه اخبار ویژه استقلال دست بالا را نسبت به پرسپولیس دارد