خانه اخبار ویژه اسرائیل: به دنبال تشدید تنش با ایران نیستیم