خانه اخبار استانی اشتغال سه هزار نفری کارخانه سیمان کنگان