خانه اخبار استانی اطلاعیه دامپزشکی بوشهر: تب کریمه در کمین است