خانه اخبار ویژه اطلاعیه سپاه درباره حمله به اسرائیل: ارتش نیز همراهی مان می کند