خانه اخبار ویژه اظهارات جالب دانیله دروسی درباره سردار آزمون