خانه اخبار ویژه اظهارات جالب پسر فردین؛ باید از روی جنازه‌ام رد شوند!