خانه اخبار ویژه اظهارات عجیب قهرمان جهان در خصوص یزدانی