خانه اخبار ویژه اعتراف جلیلی: دولت روحانی وقتی شروع به کار کرد، ۸۰۰ تحریم وجود داشت