خانه اخبار ویژه افزایش ترک تحصیل کودکان معلول به دلیل فقر