خانه اخبار ویژه افزایش قیمت قوت قالب ایرانی‌ها و پیش‌بینی یک رکود بی‌سابقه