خانه اخبار ویژه «افعی تهران» و پایان آن؛ راضی‌ها و ناراضی‌ها