خانه اخبار استانی اقامت اضطراری ۶۰۰ خانوار در راهدارخانه‌های بوشهر