خانه اخبار استانی اقامت ۸۵ هزار مسافر در مدارس استان