خانه اخبار ویژه النصر باخت؛ رونالدو از کوره در رفت و اخراج شد!