خانه اخبار ویژه امارات، امریکا را در حمله علیه گروه‌های نزدیک به ایران محدود کرد؟!