خانه اخبار ویژه امام جمعه اردبیل: به کسی رای بدهید در برابر دشمن رجز بخواند