خانه اخبار استانی امام جمعه بوشهر: برای تامین آب استان تدبیر شود