خانه اخبار استانی امام جمعه بوشهر: هر رأی یک موشک نقطه‌زن بر قلب دشمنان است