خانه اخبار استانی امام جمعه بوشهر: هوش مصنوعی فرصتی مهم برای توسعه است