خانه اخبار استانی امام جمعه جم: جنگل «گلوبردگان» حفظ شود