خانه اخبار استانی امام جمعه جم: دانشگاه علوم پزشکی مطالبات مردم را پیگیری کند