خانه اخبار استانی امام جمعه جم: گرانی در بازار لجام گسیخته و قیمت ها نامتعارف است