خانه اخبار استانی امام جمعه خورموج: با این وضعیت، نهضت مسکن به سود پولدارهاست