خانه اخبار استانی امام جمعه دیر: امیدواریم در عرصه اقتصادی هم عملیات وعده صادق داشته باشیم